קפיצה במדד המחירים לצרכן – עלה ב 0.3% במרץ 2017

You may also like...