Author: dekel

קפיצה במדד המחירים לצרכן – עלה ב 0.3% במרץ 2017

בהשוואה לחודש הקודם , מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% במרץ 2017, הענף שבלט במיוחד בעלייה במדד הוא ההלבשה וההנעלה שזינק בכ 5% . ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף תחבורה ותקשורת ב-0.5%. מתחילת שנת 2017 עלה המדד הכללי...

ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של עצמאי בשנת 2015 עמדה על כ 10500 ₪ , וההכנסה החציונית כ 6900 ₪.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על הכנסותיהם של עצמאים שמספרם נאמד ב 390000 והם מהווים כ 11 אחוזים מכוח העבודה במשק . הממצאים מבוססים על סקר הוצאות משק הבית בשנת 2015 והם מצביעים על...

רוב החבילות המוזמנות מחו"ל שחילקה חברת דואר ישראל ב 2016 מגיעות מסין , ארה"ב ואנגליה

מגמת העלייה בחלוקת חבילות המוזמנות על ידי ישראלים מחו"ל נמשכת זה עשור  ובמהלך 2016 חלה עלייה של כשליש בכמות החבילות שחולקה לנמענים על ידי חברת דואר ישראל . הנתונים נמסרו בהודעה לעיתונות של חברת...

עלייה של 30% בחלוקת חבילות מחו"ל על ידי דואר ישראל בשנת 2016 לעומת 2015 – כל שנייה מחולקות 1.6 חבילות

מפרסום נתוני חברת דואר ישראל עולה כי גם בשנת 2016 נמשך הגידול במספר החבילות שחילקה החברה . למעלה מ 50 מיליון מחו"ל חולקו בשנה החולפת ובכך נמשכה המגמה הנמשכת זה עשור שבו חל גידול...

אינפלציה שנתית שלילית שלישית בשנת 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני החודש האחרון של שנת  2016 . הנתונים מצביעים על כך כי בחודש דצמבר מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם. במבט אחורה לשנת 2016 כולה, עולה...

10 דגשים לבניית אתר אינטרנט לעסק קטן

1. בצע הכנות מוקדמות  תכנן את הקמת האתר בדיוק כפי שאתה מתכנן את העסק שלך והכן מפרט מוקדם . מחשבה מוקדמת על כל פרט שיופיע באתר טרם בנייתו, תשפר את הסיכוי לקבל תוצאה טובה יותר ותחסוך בזמן...