Category: כלכלה ושוק ההון

ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של עצמאי בשנת 2015 עמדה על כ 10500 ₪ , וההכנסה החציונית כ 6900 ₪.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על הכנסותיהם של עצמאים שמספרם נאמד ב 390000 והם מהווים כ 11 אחוזים מכוח העבודה במשק . הממצאים מבוססים על סקר הוצאות משק הבית בשנת 2015 והם מצביעים על...

מדד המחירים לצרכן ירד באוגוסט ב 0.3 לעומת יולי 2016

מדד המחירים לצרכן ללא הדיור ירד אף יותר – ב 0.5% . כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו ב 15.9.16 . הירידה המשמעותית במדד באה לאחר עלייה רצופה של 4 חודשים במדד. בהקשר...

חברת דואר ישראל עוברת לפעול ממרכזי הפצת דואר אזוריים

לאחרונה חנכה חברת דואר ישראל בראשון לציון ,מרכז הפצת דואר אזורי ראשון מסוגו בישראל שיאפשר קיצור משמעותי של זמני מסירת הדואר ללקוחות זאת במסגרת הרפורמה העסקית שהיא מצויה בה בעיצומה. בתכנית הקמת 15 מרכזי...

נמשכת הירידה ביצוא סחורות מישראל גם ברבעון השני של 2016

על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חלה ירידה של 13% (בחישוב שנתי) ביצוא הסחורות מישראל בחודשים אפריל, מאי יוני 2016 . יש לציין כי בשלשת החודשים הקודמים של 2016 חלה ירידה של  19.5% ביצוא הסחורות....

מדד המחירים לצרכן עלה ביוני 2016 ב 0.3%

מדד המחירים לצרכן עלה ביוני 2016 ב 0.3%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני מדד המחירים לצרכן, לפיהם המדד עלה ביוני 2016 ב 0.3% לעומת החודש הקודם. בחישוב עלייה מצטברת של מדד המחירים לצרכן במחצית הראשונה של 2016 ( ינואר עד...

התאחדות המלאכה דורשת מס דיפרנציאלי במקום הפחתה גורפת של מס חברות

התאחדות המלאכה דורשת מס דיפרנציאלי במקום הפחתה גורפת של מס חברות

בעקבות הכוונה של שר האוצר להפחית את מס החברות  פונה נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה , יוסי אלקובי ,   אל שר האוצר , בדרישה להנהיג מס חברות דיפרנציאלי באופן שייטיב עם העסקים הקטנים . התאחדות המלאכה...