Category: חדשות

קפיצה במדד המחירים לצרכן – עלה ב 0.3% במרץ 2017

בהשוואה לחודש הקודם , מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% במרץ 2017, הענף שבלט במיוחד בעלייה במדד הוא ההלבשה וההנעלה שזינק בכ 5% . ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף תחבורה ותקשורת ב-0.5%. מתחילת שנת 2017 עלה המדד הכללי...

ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של עצמאי בשנת 2015 עמדה על כ 10500 ₪ , וההכנסה החציונית כ 6900 ₪.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על הכנסותיהם של עצמאים שמספרם נאמד ב 390000 והם מהווים כ 11 אחוזים מכוח העבודה במשק . הממצאים מבוססים על סקר הוצאות משק הבית בשנת 2015 והם מצביעים על...

רוב החבילות המוזמנות מחו"ל שחילקה חברת דואר ישראל ב 2016 מגיעות מסין , ארה"ב ואנגליה

מגמת העלייה בחלוקת חבילות המוזמנות על ידי ישראלים מחו"ל נמשכת זה עשור  ובמהלך 2016 חלה עלייה של כשליש בכמות החבילות שחולקה לנמענים על ידי חברת דואר ישראל . הנתונים נמסרו בהודעה לעיתונות של חברת...

אינפלציה שנתית שלילית שלישית בשנת 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני החודש האחרון של שנת  2016 . הנתונים מצביעים על כך כי בחודש דצמבר מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם. במבט אחורה לשנת 2016 כולה, עולה...

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בספטמבר 2016. בחישוב מצטבר מתחילת 2016 – המדד לא השתנה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר 2016 . החישובים הסטטיסטיים מראים כי חלה ירידה של  0.1% במדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר 2016 לעומת אוגוסט 2016 . יש לציין כי גם...

דואר ישראל – הנתונים לחציון ראשון של שנת 2016 בעצומה של הרפורמה העסקית המקיפה

• נמשכת מגמת הרווחיות בדואר ישראל: גידול של 22% ברווח הנקי מול חציון מקביל אשתקד • נמשכת מגמת שיפור השירות בדואר ישראל: צמצום של כ-50% בזמני ההמתנה בסניפי הדואר: 9 דקות בממוצע בחציון, לעומת...